Marketing w szkolnictwie wyższym

Jeszcze kilkanaście lat temu pojęcie marketingu w bardzo małym stopniu odnosiło się do sektora szkolnictwa wyższego. Uczelnie były finansowane przez państwo, co umożliwiało im stabilne funkcjonowanie na rynku. Sytuacja ta diametralnie zmieniła się w roku 1990, kiedy to ustawa o szkolnictwa wyższym z dnia 12 września stworzyła formalne fundamenty do tworzenia uczelni niepublicznych. Nastąpił niezwykle dynamiczny wzrost ilości szkół wyższych, który określono mianem eksplozji szkolnictwa.

Związane było to zarówno ze zmianą sytuacji rynkowej, jak i z wzrostem popytu na usługi edukacyjne, który był następstwem rosnącej świadomości wartości wykształcenia. Tak zwanym „niechcianym dzieckiem” eksplozji szkolnictwa wyższego była rosnąca konkurencja, która wymusiła zmiany w podejściu do działań marketingowych, a co za tym idzie – wizerunkowych. Początkowa negacja została zastąpiona niechętną akceptacją, po której przyszło pełne zrozumienie, że konieczne jest nowe, rynkowe spojrzenie na uczelnie, która w takich realiach staje się przedsiębiorstwem. Również podejście do studenta wymagało pewnej weryfikacji - w nowych realiach stał się on bowiem klientem, o którego należy zabiegać. 

Dotychczasowe strategie zarządzania szkołą wyższa zostały poddane radykalnym zmianom, które wiązały się przede wszystkim z ukierunkowaniem na klientów. Uczelnie zaczęły szukać sposobów, w jaki sposób docierać do nich, aby nie tylko informować o swojej ofercie, ale także przedstawiać im korzyści, które płyną z jej wyboru. Nowe kanały komunikacyjne miały przede wszystkim pomóc w budowaniu konkurencyjnej pozycji na rynku edukacyjnym.

Wzrost znaczenia marki i wizerunku szkoły

Wzrosło znaczenie marki szkoły oraz wizerunku, do którego budowania przykładano coraz większą wagę. W szerzeniu informacji oraz wpływaniu na kształtowanie postaw duża rola przypadła mediom, w których zaczęto upatrywać szansę promocji na szeroką skalę. W strategii zarządzania na dobre zagościły również instrumenty marketingu – mix, których podstawowym celem była promocja produktu, czyli usług edukacyjnych. Z roku na rok w promocji szkolnictwa wyższego pojawiają się nowe narzędzia oraz nowe sposoby dotarcia do klienta, a konkurencja pomiędzy uczelniami toczy się na wielu płaszczyznach, w tym  na płaszczyźnie programowej, jakościowej i cenowej.

Konkurencja programowa ma ścisły związek z tworzeniem oferty edukacyjnej, zgodnej z zapotrzebowaniem panującym na współczesnym rynku pracy. Kandydaci na studia doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wyglądają aktualnie panujące realia oraz stopa bezrobocia, dlatego z ich punktu widzenia atrakcyjne wydają się przede wszystkim te kierunki studiów, które są ściśle powiązane z zapotrzebowaniem na danych specjalistów i łatwością znalezienia zatrudnienia w danym sektorze. Jednak obserwując współczesny rynek edukacyjny, nietrudno zauważyć, że uczelnie oferują kształcenie w niemal identycznych kierunkach. Oferta programowa, mimo iż w pewnym stopniu stanowi czynnik konkurencyjności, nie będzie wyłączną determinantą w wyborze szkoły wyższej przez kandydatów na studia. 

Rola ceny

Pewną rolę odegra także cena, która dotyczy głównie jednostek funkcjonujących  w sektorze niepublicznym.  Przyszły student w procesie decyzyjnym uwzględni zarówno wysokość czesnego, które ustala dana uczelnie, jak i wszelkie pozostałe opłaty warunkujące zarówno możliwość podjęcia studiów, jak i ich ukończenia. Szkoły wyższe przyjmują najróżniejsze strategie cenowe, począwszy od tych, w których rentowność schodzi na drugi plan na rzecz utrzymania się na rynku, przez te, których kombinacje cenowe mają przynieść jak największy zysk. W każdej jednak chodzi o to, aby zapewnić jednostce świadczącej usługi edukacyjne maksymalny przyrost studentów, którzy są gwarantem płynności ekonomicznej uczelni. 

Jakość oferty edukacyjnej

Kolejną z płaszczyzn, na której także toczyć się będzie rywalizacja, jest jakość oferty edukacyjnej. Do wyróżników jakościowych zalicza się przede wszystkim kadrę naukową wraz z posiadanymi tytułami i stopniami, realizowane projekty, miejsce w rankingach, nagrody i wyróżnienia oraz metodykę zajęć.  Kandydat na studia w tej kwestii oczekuje wysokiego poziomu zajęć dydaktycznych z użyciem nowoczesnych i atrakcyjnych metod, technik i środków nauczania oraz możliwości rozwoju umiejętności praktycznych. Uczelnia, która będzie w staniu mu to zagwarantować i spełni jednocześnie szereg pozostałych warunków, prawdopodobnie stanie się miejscem, w którym podejmie on swoje kształcenie, a głównym celem podmiotów konkurujących ze sobą w sektorze edukacyjnym jest właśnie pozyskanie odpowiedniej ilości klientów. 

Powstaje pytanie, w jaki sposób to osiągnąć?

Konieczne staje się przyjęcie strategii, które pomogą stworzyć trwałą przewagę nad jednostkami, z którymi się konkuruje. W ramach ich formułowania szkoły wyższe muszą wybrać domenę swojego działania oraz narzędzia, które przyczynią się do osiągania sukcesów. Nie wystarcza już podejmowanie pojedynczych działań, wynikających z bieżącej polityki. Osiągnięcie postawionych celów możliwe jest tylko z działaniami perspektywicznymi, planowanymi w wymiarze długofalowym, dlatego też w strukturach uczelnianych pojawiają się komórki odpowiedzialne za tego typu zadania. W ten sposób dochodzimy do wspomnianej na początku komunikacji marketingowej, która będzie jednym z głównych narzędzi umożliwiającym budowanie swojej pozycji na rynku. 

W zarządzaniu marketingowym szkołą wyższą  istotną rolę odgrywają także takie pojęcia jak wizerunek i marka. Często są jednymi z ważniejszych elementów, które wpływają na wybór konkretnej jednostki edukacyjnej. Wszelkie działania wizerunkowe kierowane są nie tylko do potencjalnych kandydatów na studia, obecnych studentów i  ich rodzin, ale także do mediów, konkurencji, władz, podmiotów gospodarczych, sponsorów czy absolwentów. Jak widać, adresatem nie są zatem wyłącznie osoby, które chcą podjąć kształcenie, tylko szeroko pojęte otoczenie uczelni. Tworzenie rozpoznawalnej marki jest procesem długofalowym i wymaga konsekwencji w prowadzonych działaniach. Budowanie tożsamości rynkowej jest związane głównie z chęcią wyróżnienia się pośród konkurencji. Ciągłego monitorowania wymagają jednak nie tylko posunięcia konkurencji, ale także rynek pracy, preferencje edukacyjne, czy czynniki demograficzne i ekonomiczne. Dopiero na tej podstawie można wypracować trafny system zarządzania uczelnią i skuteczną strategię osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej.

Odsłony: 3572

Wydarzenia marketingowe

14 czerwca 2017 - SEMKRK #6 BIG -  Kraków, Stara Zajezdnia. Start: godz. 16:00. Cena biletów: 199,00 zł.

13-14 września 2017 - Festiwal Marketingu - Warszawa, EXPO XXI, rejestracja bezpłatna